Søk
Send
Del
Print

Korpsting – FSKs høyeste beslutningsorgan

FSK arrangerer korpsting hvert andre år. På korpstinget blir viktige beslutninger for korpsets framtid tatt. Her blir også de viktigste valgene tatt, med blant annet valg av korpsstyre. Meld deg på neste korpsting, og vær med å ta ansvar for veien videre for Frikirkens speiderkorps. Velkommen til korpsting!

Retningslinjer for korpstinget

1.  Representasjon

Korpstinget består av:

1. Valgte representanter for korpsets grupper i samsvar med NSF’s retningslinjer for kretsting. Disse har tale-, forslags- og stemmerett
2. Korpsstyret med varamedlem. Disse har tale-, forslags- og stemmerett.
3. Speiderkonsulent. Speiderkonsulenten har tale- og forslagsrett.
4. Valgkomiteens leder. Valgkomiteens leder har tale-, forslags- og stemmerett.
5. Programutvalgets leder. Programutvalgets leder har tale-, forslags- og stemmerett.
6. Øvrige ledere fra korpsets grupper. Disse har talerett.
7. I tillegg kan representanter fra følgende inviteres: FriBUs landsstyre, FriBU-
konsulentene, synodestyret, NSF, vertskapsmenighet og -krets for Korpstinget og menigheter som ønsker å starte med speiderarbeid. Disse har talerett i enkelte saker som vedrører disse.

Korpstinget innkalles av korpsstyret og avholdes hvert annet år. Foreløpig innkalling til korpstinget sendes gruppene fem måneder før tinget skal holdes. Saksliste og endelig innkalling skal sendes ut minst to måneder i forveien.

Det forutsettes at kontingenten er innbetalt til fastsatt dato.

2. Korpstingets oppgaver

 1. Godkjenne Korpsstyrets toårsmelding.
 2. Følger opp korpsets handlings- og langtidsplan fra forrige periode og vedtar korpsets handlings- og langtidsplan for neste periode.
 3. Behandle innsendte forslag og saker. (Forslag som ønskes behandlet, må være innsendt til Korpsstyret senest tre måneder i forveien).
 4. Behandle saker som Korpsstyret legger fram for Korpstinget til uttalelse eller avgjørelse.
 5. Valg.

3. Valg

Hvert Korpsting velger:

 1. To møteledere til Korpstinget etter innstilling fra Korpsstyret.
 2. To møtereferenter til Korpstinget etter innstilling fra Korpsstyret.
 3. To representanter som underskriver protokollen fra Korpstinget etter innstilling fra Korpsstyret.
 4. Tellekorps til Korpstinget etter innstilling fra Korpsstyret.
 5. Korpsstyre med varamedlem (jfr. retningslinjer for Korpsstyret §1) etter innstilling fra valgkomiteen.
 6. To representanter (fortrinnsvis gutt og jente) til speiderforum med personlige varamenn.
 7. To representanter (fortrinnsvis gutt og jente) til roverforum med personlige varamenn.
 8. Tilleggsrepresentant(er) med personlig varamann (varamenn) til Speidertinget etter innstilling fra Korpsstyret.
 9. Leder og to medlemmer til valgkomiteen etter innstilling fra Korpsstyret.

Forretningsorden

Forretningsorden til Korpstinget

 1. Tinget ledes av 2 møteledere. Ledelsen av møtet ordner de seg imellom.
 2. Protokollen føres av to valgte sekretærer. Den undertegnes av møteleder, to valgte representanter og sekretærene.
 3. Ingen representanter har rett til å be om ordet mer enn tre ganger i samme sak. Møtelederne har rett til å gjøre framlegg om forkorting av taletiden og framlegg om strek med de inntegnede talere.
 4. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt. Forslag utenom sakslistens oppførte saker, kan ikke fremmes.
 5. Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall. I saker som går på GRUNNREGLENE, må det avgjøres med 2/3 flertall. Møtelederne avgjør voteringsmåten. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av representantene forlanger det. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer.
 6. I protokollen innføres alle forslag og vedtak som blir gjort med antall avgitte stemmer for og mot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de forskjellige sakene.
 7. Protokollen sendes ut til representantene senest seks uker etter korpstinget. Eventuelle kommentarer til protokollen må skje skriftlig innen én uke etter mottakelsen.
 8. Korpstinget er åpent for tilhørere i den utstrekning det er plass til det.

Instruks for valgkomiteen

Instruks for valgkomiteen til Korpstinget.

§1 a) Valgkomiteen velges av Korpstinget etter innstilling fra Korpsstyret. Andre forslag kan fremsettes av salen.
b) Valgkomiteen består av tre medlemmer (leder og to medlemmer), og velges for to år av gangen.

§2. Valgkomiteen må i god tid før Korpstinget skrive til alle gruppene med forespørsel om kandidater til korpsleder, visekorpsleder, styremedlemmer,  og varamedlem. Kandidatene må være forespurt på forhånd.

§ 3. Det bør tilstrebes lik fordeling mellom kvinner og menn i styret.

§ 4. Valg på korpsleder eller visekorpsleder skjer ved eget valg, og bør ha minst to
kandidater.

§ 5. Et varamedlem velges fritt blant de kandidater som ikke ble valgt inn i styret.

§ 6. Valgkomiteen må offentliggjøre innkomne forslag.

§ 7. Valgkomiteen bør tilstrebe å ha flere kandidater til vervene enn de som skal velges.

§ 8. Valgkomiteen må ha minst ett møte før Korpstinget. Dette møtet kan være et telefonmøte.