Søk

Å bygge et godt lederteam/styre

Hvorfor ha et lederteam/styre?

Mange som leder barne- og ungdomsarbeid i menighetene jobber veldig alene. Det gjør arbeidet sårbart og begrenser mulighetene. Ingen bør starte et lokallag eller en aktivitet i en menighet før et lederteam/styre er på plass. Å bygge et godt lederteam/styre er viktig fordi det:

 • skaper godt og tydelig lederskap
 • gjør det lettere å finne sin plass ut fra gaver og utrustning
 • letter arbeidsmengden
 • styrker kontinuiteten
 • gjør oss bedre i stand til å se og ivareta delta- kerne
 • tar vare på lederne så de står lenger i tjenesten

Hvordan bygge et godt lederteam/styre?

Når man skal sette sammen et lederteam/styre er det nyttig
å tenke igjennom:

 • Hva vil vi med arbeidet? Hvilke mål og visjoner har vi? Og hvilke konkrete tjenester generer det? Det er viktig å se alt i sammen- heng, gjøre arbeidet målrettet og oppgavene og ansvarsfeltene konkrete og avgrensede.
 • Hvem har vi med oss i dag? Hvilke ressurser, interesser, gaver og kall har de? «Den som finner sin plass, tar ingen annens.» (Tomas Sjödin). Et vanlig problem er at noen få ledere gjør altfor mye. Kanskje noen fyller oppgaver andre burde ha hatt? Å komme på rett plass og tjene ut fra nådegaver og utrustning øker trivselen, og gjør at lederne står lenger i tjeneste.

Vi trenger et lederteam og et lederteam består alltid av teamledere. Her er eksempler på oppgaver lederteamet må ha ansvar for. Noen av disse funk- sjonene kan være samme person. Hver teamleder rekrutterer og følger opp medarbeidere på sine felt. Nyttige funksjoner i et lederteam/styre kan være:

 • Hovedleder: Åndelig leder – ser det store bildet og følger opp lederteamet.
 • Praktisk: Har ansvar for praktiske arbeidsopp- gaver som lyd/lys, mat, klargjøring av lokale, transport osv.
 • Undervisning/møteansvarlig: Har et overord- net ansvar for møter/samlinger med undervis- ning.
 • Smågrupper: Har ansvar for å sette sammen smågrupper.
 • Aktivitet:Planleggeroggjennomførerlek/ aktivitet.

Det kan være nyttig å ha med personer i ledertea- met som ikke deltar som leder på selve arbeidet, men som har funksjoner som administrator, kasserer osv.

I tillegg til lederteam/styre for hvert enkelt lokallag, kan menigheten etablere et felles lederteam over hele barne- og ung- domsarbeidet hvor en leder fra hvert lokallag deltar. Dette kan være til hjelp for hovedledere som kan sikre overgangen mellom de ulike lokallagene og bidra til større fellesskapstekning og tilhørighet. Slik kan ledere holde kontakt og samarbeide.

Gruppeoppgave

 1. Hvilke funksjoner trenger vårt leder- team?
 2. Hvordan trives du i den rollen og i de oppgavene du har? Er du på rett plass?
 3. Hvem skulle du ønske var med i arbeidet?