Søk

Rekruttering av frivillige

Hvordan rekruttere flere frivillige?

Å rekruttere nye frivillige bør ikke være skippertak vi gjør ut fra behov som oppstår, men det er en kontinuerlig prosess. Hvilke mennesker har vi i nettverket – både i og utenfor menighetsgrensene? Hvem kan utfordres til å være med i arbeidet? Hvem er positive og har ledig kapasitet? Mange leter etter medarbeidere i en for snever krets. Å løfte blikket og se litt videre ut, kan åpne for nye muligheter. Det er nyttig å involvere lederteamet i rekrutteringen. På den måten når man lengre ut, og man kan sammen kvalitetssikre prosessen.

Det er lett å bli for oppgavefokusert når vi inviterer til tjeneste. Det kan føre til at noen opplever at vi kun er ute etter arbeidskraften deres. Det er derfor helt grunnleggende at vi ser hvert enkelt menneske, så de vi inviterer føler seg både ønsket og verdsatt i fellesskapet. Det vil gi en helt annen motivasjon for å gå inn i oppgavene.

Forventningsavklaring og arbeidsbeskrivelse gir tjenesten forutsigbarhet og kan dermed være enklere å si ja til. Ved å avgrense tidsperioden kan det være lettere å si ja til en ny periode og å avslutte tjenesten

Hvordan navigere i det frivillige “landskapet”?

Når vi spør folk om å være med i et barne- og ungdomsarbeid, møter vi gjerne ulike kategorier mennesker:

  • Noen kjenner på tidsklemma, andre har dårlige erfaringer, mens andre igjen devaluerer seg selv tror ikke de egner seg. Noen trenger kanskje bare å bli sett og oppmuntret, og å trygges i situasjonen. La dem gjerne bli kjent med arbeidet, helt uforpliktende, først. Og når de klare for det, kan de bli utfordret til konkrete og overkommelige oppgaver.
  • Noen har lett for å si ja, men sier kanskje ja bare av plikt eller dårlig samvittighet. I møte med ja-menneskene er det derfor viktig å få kontakt med deres virkelige engasjement. Hva drømmer de om? – Eller brenner for? Oppmuntre dem til å følge engasjementet sitt.
  • Vi leter ofte etter erfarne mennesker når vi rekrutterer medarbeidere. Men det kan være at de uerfarne ønsker en tjeneste. Kanskje de ikke har en tydelig og bekjennende tro en gang? Eller de er svært unge? Her har vi virkelig mulighet for disippelgjøring og lederutvikling. Gir vi disse oppgaver de kan takle, gir dem opplæring og oppfølging, kan de vokse til å bli sterke og gode ledere.
  • Et vanlig problem i menighetene er at de på 50+ trekker seg tilbake fra arbeidet og lar de unge overta. Men de er fortsatt en viktig ressurs både som medarbeidere, i lederteam/styre, som mentorer og åndelige fedre og mødre. La denne aldergruppen føle seg sett og verdsatt, og oppmuntre dem til videre tjeneste.
  • Noen mennesker ønsker å tjene ved å gjøre avgrensede oppgaver uten større ansvar. Andre mennesker ønsker ikke oppgaver, men ansvar. Her må vi bruke skjønn og bli kjent med de vi utfordrer til tjeneste. La gjerne menneskene selv sette ord på hva de ønsker.
  • Noen melder seg frivillig til et arbeid, og som regel er det positivt. Men det er lurt å være våken, for av og til kan det vise det seg at de har en skjult agenda. Det kan være alt fra selvrea- lisering og makt, til mer alvorlige ting som seksu- elle avvik eller andre personlighetsforstyrrelser. La aldri en medarbeider operere for mye alene! Her er det viktig med tydelig lederskap og våkne blikk.

Gruppeoppgave

  1. Hva gjør dere for å rekruttere nye medarbeidere?
  2. Hvordan kan dere etablere godt system for å sikre rekruttering av nye medar- beidere?
  3. Hvilkenyemedarbeideretrengerdere? Og hvem kjenner dere som dere kan utfordre?