Søk

Politiattest

FriBU ønsker at alle barn og foreldre skal kjenne seg trygge og ivaretatt i FriBUs lokale arbeid. FriBU har gjort vedtak om å innhente politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år, som utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette er gjort med hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1. jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Hurtiglenker


Søknadsskjemaer

Det er ønskelig at alle over 18 år søker om politiattest elektronisk. Nedenfor ligger link til elektronisk søknadsskjema på politiets nettside. Søknadsskjema for nedlasting og innsending per post er for de under 18 år og eventuelt andre som ønsker det.

Elektronisk søknadsskjema for deg over 18 år

Husk at bekreftelse skal ligge ved søknadsskjemaet.

1. Åpne bekreftelsen og fyll inn personopplysninger og lagre disse
2. Last ned ferdig utfylt bekreftelse
3. Send inn skjemaet sammen med søknad om politiattest

Husk å sende inn både søknad om politiattest og bekreftelsen.


Hvorfor politiattest?

FriBU ønsker å skape trygge rammer i sitt arbeid blant barn og unge. Vi ønsker å skape åpenhet, gi informasjon og gjennomføre forebyggende tiltak for å hindre seksuelle krenkelser. Seksuelle overgrep er helt uforenlig med vår virksomhet og vårt verdigrunnlag.

Politiattest er et viktig redskap for å sikre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser eller som fortiden er siktet/tiltalt for slike handlinger, ikke kommer i en posisjon der de kan begå overgrep. Innhenting av politiattest gir et tydelig signal om FriBU sine holdninger. Det vil også gjøre det mindre attraktivt for personer som har begått eller er tilbøyelig til å begå slike handlinger, å engasjere seg i en gruppe. Innhenting av politiattest skjer med hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1. jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.


Hvem skal fremvise politiattest?

Politiattest skal avkreves av personer som utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. For FriBU vil dette gjelde både ansatte og frivillige medarbeidere. Det gjelder hovedledere og medledere i lokallagene og alle ledere som deltar på leir eller andre arrangementer med overnatting.

Det innhentes normalt ikke politiattester på foreldre og andre hjelpere som kjører eller kortvaring hjelper til under ulike arrangementer. Ungdommer fra 15-18 år skal også fremvise politiattest dersom de er medledere, hjelpeledere eller deltar som ledere på leir. Dersom personen er mindreårig, må i tillegg en av foreldrene/foresatte undertegne på søknadsskjemaet.

På grunn av gjeldende regler må alle, uavhengig av om de har fremvist politiattest i andre organisasjoner, menigheter, lag og foreninger, innhente politiattest til FriBU. Politiattester som er innhentet til andre formål kan også brukes dersom disse ikke er eldre enn tre måneder.

Sjekkliste

 • Er du frivillig i FriBUs lokale barne- eller ungdomsarbeid?
 • Har du et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor barn, ungdom eller utviklingshemmede?
 • Er du over 15 år?

Hvilke opplysninger fremgår av attesten?

Politiattesten er en barneomsorgsattest og opplyser om seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser (med tidsbegrensning) og grov volds- eller ranskriminalitet, ref Politiregisterloven § 39. Ingen andre straffbare forhold kommer fram på attesten.


Taushetsplikt og håndtering

Taushetsplikt

En politiattest inneholder strengt sensitive opplysninger. Alle ansvarlige for politiattester både på sentralt og lokalt nivå har taushetsplikt overfor andre enn de de har rapporteringsplikt til.

Hvordan behandles politiattest uten merknad?

En politiattest uten merknad skal fremvises ved personlig fremmøte til lokallagsleder, pastor eller eldsterådsleder så snart som mulig. Dersom ditt lokallag ikke er tilknyttet en menighet, skal FriBU sentralt kontaktes.

Personen som har sett politiattesten registrerer dette i et eget skjema. Selve politiattesten skal aldri lagres i virksomheten, men leveres tilbake til eieren eller makuleres. All skriftlig informasjon, inkludert små notater som er gjort i forbindelse med innhenting av politiattest, skal makuleres.

Hvordan behandles politiattester med merknad?

En politiattest med merknad betyr at personen på et tidspunkt er domfelt eller for tiden er siktet/tiltalt for seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser (med tidsbegrensning) og grov volds- eller ranskriminalitet, ref Politiregisterloven § 39.Da skal vedkommende ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

En politiattest med merknad inneholder sensitive opplysninger som skal behandles strengt konfidensielt. Også slike attester skal bare fremvises og aldri lagres. Hvis en slik attest blir fremvist, skal den som tar imot attesten kontakte pastor eller eldsterådsleder umiddelbart. Meldingen skal tas opp som sak i menighetens eldsteråd og behandles videre her. Dersom ditt lokallag ikke er tilknyttet en menighet skal FriBU sentralt kontaktes.

Hva skal gjøres hvis en person unnlater å fremvise politiattest?

Hvis en frivillig medarbeider som blir bedt om å fremvise politiattest unnlater å gjøre dette, skal menigheten og/eller lokallaget ikke bruke vedkommende i en tillitsposisjon overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Den som har bedt om attesten skal melde fra til menighetens pastor eller eldsterådsleder, som noterer at vedkommende har unnlatt å fremvise attest. Denne opplysningen registreres på forsvarlig måte. Dersom en lokallagsleder gjentatte ganger skriftlig (via e-post, sms eller brev) ber om politiattest og personen unnlater å levere, skal en ved tredje gangs påminnelse rapportere dette til pastor eller eldsterådsleder. Ved behov kan FriBUs daglige leder kontaktes for rådgivning.

Hva skal en gjøre hvis det foreligger mistanke om nye opplysninger?

Dersom man mistenker at det kan foreligge ny informasjon om en som tidligere har levert politiattest, skal en ta kontakt med pastor eller eldsterådsleder om dette forholdet. Pastor eller eldsterådsleder bes kontakte daglig leder i FriBU. FriBU sentralt vil kontakte politiet for å få undersøke om det foreligger ny informasjon og dersom ingenting er registrert så blir saken avsluttet. Dersom det foreligger ny informasjon vil disse bli utlevert til FriBUs daglige leder, samtidig som den det gjelder blir informert om at opplysningene er gitt. Nye opplysninger blir lagt fram for landsstyrets AU (arbeidsutvalg) i slike saker umiddelbart og videreformidlet til det lokale eldsteråd.


Ansvarsfordeling

FriBU sentralt v/ daglig leder og administrasjonsleder

 • Sørge for at politiattester med merknader, eller ved mistanke om nye opplysninger, behandles etter gjeldende retningslinjer.
 • Landsstyrets AU behandler alle henvendelser om saker som blir oversendt av daglig leder.
 • Landsstyrets AU behandler politiattester med merknader, nye opplysninger og saker der personer unnlater å fremvise politiattest.
 • Sørge for at det er oppdatert informasjon om FriBUs retningslinjer og søknadsskjema angående innhenting av politiattester på nettsiden fribu.no.
 • Sørge for at det blir innhentet politiattester ved ansettelser av nye medarbeidere i FriBU, og at disse blir registrert sentralt.
 • Gi råd til ansatte og frivillige i saker som omhandler grenseoverskridende adferd og seksuelle krenkelser.
 • Gi råd til lokallag og menigheter i forbindelse med innhenting av politiattest.
 • Innhente politiattester fra hovedledere i lokallag som ikke er tilknyttet en av Frikirkens menigheter.
 • Følge opp at innhentingen av politiattester for frivillige medarbeidere fungerer etter intensjonen, og at systemet er funksjonelt.
 • Sende ut informasjon og søknadsskjema for politiattest til nyinnmeldte grupper.
 • Sende ut påminnelse om at lokallagsleder skal innhente politiattest fra frivillige medarbeidere.

Menighetens ansvar v/ pastor eller eldsterådsleder

 • Sørge for at menighetens frivillige medarbeidere holdes informert om hvordan og hvorfor FriBU innhenter politiattester. Dette bør gjøres årlig ved å gi informasjon på menighetsmøter.
 • Innhente og registrere politiattester fra alle menighetens hovedledere i alle lokallag og for hovedledere på leir.
 • Dersom menigheten arrangerer leir skal pastor/eldsterådsleder ta ansvar for politiattester fra alle leirledere. Dersom et lokallag arrangerer leir skal lokallagsleder i lokallaget innkreve politiattest fra alle leirlederne.
 • Følge opp at alle lokallagsledere i nyinnmeldte lokallag leverer inn politiattest. Kvalitetssikre at medledere i nye lokallag fremviser politiattest ved oppstart.     
 • Sørge for at alle leverer søknad elektronisk.
 • Hjelpe ledere med søknader etter behov.
 • Legge til rette for at politiattestene kan fremvises på ledersamlinger.
 • Ta imot politiattester sendt per post. Eier avgjør om politiattesten skal makuleres eller returneres.
 • Være rådgiver for lokallagsledere i forbindelse med fremvisning av politiattest og eventuelle avvik og bekymringsmeldinger.
 • Følgende tilfeller skal rapporteres til FriBU sentralt:
  • Dersom du har bedt om politiattest skriftlig (enten via sms, e-post eller brev) tre ganger og personen fortsatt unnlater å levere politiattest
  • Dersom du mottar en politiattest med merknader
  • Dersom du har mistanke om at det kan foreligge ny informasjon om en som tidligere har levert politiattest

Lokallagsleders ansvar

Lokallagsleder fremviser politiattest til pastor/eldsterådsleder i menigheten lokallaget tilhører. I lokallag som ikke er tilknyttet menighet, sender lokallagsleder politiattest direkte til FriBU sentralt v/ administrasjonsleder.

Lokallagsleder (over 18 år)

 • Innhenter politiattest fra alle frivillige medledere over 15 år.
 • Dersom lokallagsleder er under 18 år, må en annen medleder, over 18 år, oppnevnes for å håndtere ordningen i den lokale gruppen.
 • Hjelpe medledere med utfylling av søknadsskjema ved behov.
 • Lokallagsleder registrerer at politiattesten er fremvist i medlemsregisteret. Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Unngå å gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke har fremvist politiattest eller som har anmerkninger på attesten.
 • Ta kontakt med pastor eller eldsterådsleder dersom noen unnlater å levere politiattest. Dersom ditt lokallag ikke er tilknyttet en menighet skal FriBU sentralt kontaktes.
 • Følgende tilfeller skal rapporteres til pastor eller eldsterådsleder:
  • Dersom du har bedt om politiattest skriftlig (enten via sms, e-post eller brev) tre ganger og personen fortsatt unnlater å levere politiattest
  • Dersom du mottar en politiattest med merknader
  • Dersom du får tilgang på ny informasjon om at det muligens kan foreligge ny informasjon om en som tidligere har levert politiattest